Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Inloopbijeenkomst Waterschap Limburg

  • 28 november 2018

De informatieavond van het waterschap Limburg over de dijkversterkingen in Arcen werd gisteravond redelijk bezocht. Het waterschap had veel moeite gedaan om de bewoners goed te kunnen informeren over de stand van zaken. Mooie dronebeelden die een overzicht gaven van de Maas en interactieve schermen maakten het fancy.  Het waterschap was natuurlijk goed vertegenwoordigd, maar ook Rijkswaterstaat en de gemeente Venlo waren present. Wethouder Pollux heeft dijkversterkingen in haar portefeuille en begaf zich met planologe Christine Jansen tussen de mensen. Ze heeft zich al eens ter plekke in Arcen door de dorpsraad laten informeren omdat ze met eigen ogen wilde zien wat de knelpunten waren en kwam ook nu weer haar licht opsteken. Fijn dat zij Arcen een warm hart toe draagt! 

Tijdens informele gesprekken met het waterschap kwam naar voren dat de donkergroene lijn in Arcen Noord geen optie is, zie plaatje. In dat geval ligt dijk bijna tegen het eiland en is er geen peilwinst te behalen. De uiteindelijke keuze zal  tussen de lichtgroene lijn (de huidige dijk) en de rose lijn (Maasstraat) in combinatie met een eiland gaan. Volgende week gaat de dorpsraad een plan opstellen om minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) te laten inzien dat het huidige tracé handhaven in combinatie met het plan Hertogbroek de beste optie is. Zij maakt uiteindelijk de keuze of er wel of niet een eiland komt.

Vandaag staat er een artikel in de Limburger over de dijkversterking in Arcen. De laatste alinea: “Het plan van de dorpsraad om de om de waterstand te verlagen door de Maasoevers aan de kant van Arcen en Broekhuizen af te graven wordt onderzocht door het waterschap. De bewering van de dorpsraad dat de waterstand hiermee met 25 centimeter wordt verlaagd, wordt betwijfeld.” Ook hierover heeft de dorpsraad gisteren informeel met verschillende vertegenwoordigers van het waterschap gesproken. Na het horen wie de berekeningen had uitgevoerd en zo aan 25 centimeter verlaging kwam, bond men in en raakte aan het twijfelen. Als we ongelijk hebben zullen we dit natuurlijk toegeven aldus Rein Dupont, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. De dorpsraad gaat er inderdaad van uit dat het waterschap eerlijk is en zal dit goed in de peiling houden. Tot nu toe is er een goede samenwerking en dit wil de dorpsraad graag zo houden!

Zoeken