Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Update Werkgroep Wonen

  • 28 juni 2022

Op 30 mei jl. zijn we met de hele werkgroep wonen (4 man sterk) naar de gemeente gegaan om overleg te voeren. Belangrijkste doel: maken van concrete afspraken over wonen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt.

Helaas zijn er recentelijk ontwikkelingen geweest die de bouw aan ’t Wijdtveld zullen vertragen. Eind november 2021 bepaalde de Hoge Raad in het Didam-arrest dat overheden de verkoop van onroerend goed (ook grond) niet langer via een-op-een transacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen. Dit geldt ook voor de gemeente Venlo. Wat dat concreet betekent voor de plannen van ’t Wijdtveld (en Kurversgraaf), is nu nog niet bekend.

Wij hebben een vervolg overleg gepland op 11 juli as. waar de volgende zaken op de agenda staan:

  1. Een door de gemeente uitgewerkt tijdsplan voor de bouwplannen van ‘t Wijdtveld en Kurversgraaf, gezien de recente ontwikkelingen (Didam arrest). We hebben gevraagd hierin ook aan ’t Erf mee te nemen, aangezien we daar nog geen concrete tijdsplanning voor hebben ontvangen.
  2. Tevens zou de gemeente een voorstel uitwerken voor de fasering van diverse woningplannen met daarin opgenomen een voorstel voor locaties en aantallen, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden zowel binnen en buiten de bestaande contouren.
  3. Communicatie aan ’t Erf: we hebben gevraagd om iedereen, die interesse heeft getoond in deze bouwlocaties, te informeren over de status en voortgang. Dat is nog niet (voor iedereen) gebeurd.

We kijken met vertrouwen uit naar onze afspraak met de gemeente op 11 juli as en hopen dat we dan concrete stappen kunnen zetten richting woningbouw. Stapje voor stapje….

Zoeken