Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Zienswijze op dijkversterking

  • 22 mei 2020

Het project van Waterschap Limburg is aan het einde van een ontwerpfase gekomen. In deze fase wordt het dijktraject bepaald, het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt onderbouwd door een milieu effect rapportage (MER). Op deze 2 zaken heeft de dorpsraad een zienswijze, een soort bezwaarschrift, ingediend. De hoofdpunten uit de zienswijze zijn:

Het voorgestelde schiereiland bij de brouwerij is ontoelaatbaar omdat het niet een van de varianten is waaruit gekozen kan worden. Tevens is het schiereiland slecht voor het hoogwaterpeil van de Maas en staat het plan Hertogbroek in de weg. Hertogbroek is dé oplossing voor het hydraulische knelpunt bij het veer naar Broekhuizen. Een gestroomlijnde huidige dijk in combinatie met Hertogbroek is het beste ontwerp voor Arcen en Venlo.

Aan het begin van het project is door het waterschap tientallen keren verteld dat er ook kansen zijn in het project, de zogenaamde koppelkansen. Zonder ook nog maar enigszins in overleg te gaan heeft het waterschap de meeste koppelkansen afgevoerd. Naar onze mening onterecht en de koppelkansen verdienen het om beter onderzocht worden. Als voorbeeld het gebied bij de schanstoren. Hier ligt een enorme kans om Arcen te ontwikkelen in combinatie met de dijkversterking. De dijkversterking moet geen lelijk litteken creëren in Arcen maar juist zorgen dat Arcen mooier wordt!

De insteek van de dijkversterking moet zijn om de bestaande ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te versterken. Het waterschap gebruikt echter de ligging van het VKA als middel om het type kering te bepalen. In Arcen midden betekent dit een muur met glas. Dit is geheel niet in lijn met de opgave ruimtelijke kwaliteit voor het dijktraject Arcen. Deze ruimtelijke kwaliteit betekent enerzijds het handhaven en versterken van de ruimtelijke samenhang en de cultuurhistorische identiteit van het gebied en anderzijds het toevoegen van nieuwe kwaliteiten. Van Arcen een terrarium maken is geen nieuwe kwaliteit!

Zoeken